Naš tim

Milorad V. Ljutica

strabolog / dečiji oftalmolog

drlj photo

Aleksandra Radojičić

strabolog / dečiji oftalmolog

aleksradoj copy

Dragana Đelošević

strabolog / dečiji oftalmolog

z

Tamara Kokar

ortoptista / tiflolog

tamarakokar copy

Ivana Beloica

ortoptista / tiflolog

ivanabeloica copy

Milica Milaković

ortoptista / tiflolog

milicam copy

Preoperativne i postoperativne fotografije

Slučaj 1

Pacijentkinja sa urođenom  parezom IV kranijalnog nerva na desnom oku: pri pogledu u levo, desno oko ide prema gore(slika1) i da bi sprečila duplu sliku glavu, naslanja na levo rame (slika2). Postoperativno, pri pogledu u levo, desno oko je u istoj visini kao levo (slika3, slika4,) uz pravilan položaj glave (slika5)

Slučaj 2

Pacijentkinja sa povremenim skretanjem očiju ka spolja, levo oko (slika1). Cilj je hirurškim putem omogućiti joj  dobar položaj očiju i bolju kontrolu (slika2)

Slučaj 3

Pacijentkinja sa urođenom konvergentnom razrokošću: desno oko ka nosu pre operacije (slika1). Ista pacijentkinja 7 dana posle operacije (slika 2)

Slučaj 4

Pacijentkinja sa konvergentnom razrokošću: preoperativno levo oko ka nosu (slika1). Ista pacijentkinja 7 i 30 dana posle operacije (slika2 i 3).

Slučaj 5

Pacijent sa urođenom divergentnom razrokošću, levo oko ka spolja (slika1). Isti pacijent  jutro posle operacije i posle 7 dana (slika2 i 3)

Slučaj 6

Pacijent sa urođenom konvergentnom razrokošću, levo oko ka nosu pre operacije (slika 1). Isti pacijent 7 dana i posle 4 meseca od operacije (slike 2 i 3)

Slučaj 7

Pacijentkinja sa urođenom konvergentnom razrokošću,  desno oko ka nosu preoperativno (slika1). Ista pacijentkinja 7 i 30 dana od operacije (slika2 i 3)

Slučaj 8

Pacijentkinja sa urođenom konvergentnom razrokošću: levo oko ka nosu preoperativno (slika1). Ista pacijentkinja 7 dana i 4 meseca od operacije (slika2 i 3)

Slučaj 9

Pacijentkinja sa urođenom konvergentnom razrokošću: jedno oko ka nosu preoperativno (desno) dok fiksira levim (slika1). Ista pacijentkinja 7 dana od operacije (slika2)

Slučaj 10

Pacijent sa povremenom divergentnom razrokošću koja je vremenom kostala konstantna, levo oko ka spolja preoperativno(slika1). Na slikama 2 i 3  je isti pacijent 7 dana i 4 meseca posle hirurgije.

Slučaj 11

Urođena konvergentna razrokost: levo oko ka nosu preoperativno (slika1). Posle operacije, 7-mi dan izražena reakcija na šavni materijal na desnom oku koja je nestala u prvih nekoliko nedelja uz dobar položaj očiju(slika2). Na slici 3 je isti pacijent  posle meseca dana od operacije. 

Slučaj 12

Divergentna razrokost kao posledica slabijeg vida na levom oku (slika1). Uz korekciju naočarima levog oka i odgovarajući operativni tretman 10-ti dan od operacije imamo dobar nalaz (slika2). Ista pacijentkinja 3 meseca posle operacije. 

Slučaj 13

Urođena konvergentna razrokost sa izraženom slabovidošću na levom oku (slika1). Isti pacijent 45 minuta posle razrokosti rađene samo na levom oku (slika2) kao i 7 dana posle operacije (slika3)

Slučaj 14

Urođena konvergenta razrokost operisana u ranom detinjstvu, koja je u međuvremenu prešla u divergentnu razrokost (desno oko ka spolja, slika1). Jutro posle operacije desno oko ka nosu (slika2), posle 7 dana takođe (slika3). Zadovoljavajući položaj očiju na kontroli 4 meseca od operacije (slika4).

Slučaj 15

Urođena konvergentna razrokost: desno oko ka nosu (slika1). Uz korekciju naočarima zadovoljavajući položaj očiju 7 dana od operacije (slika2).

Slučaj 16

Stečena divergentna razrokost posle povrede levog oka u detinjstvu (slika1). Na slici 2 se vidi nalaz jutro posle operacije na levom (slepom) oku. Ista pacijentkinja sa estetskim kontaktnim sočivom 4 meseca od operacije(slika3).

Slučaj 17

Pacijentkinja sa velikom vertikalnom razrokošću, desno oko ka dole (slika1), posle 4 prethodne operacije razrokosti. Ista pacijentkinja jutro posle operacije (slika2) kao  i 30 dana posle operacije (slika3).

Slučaj 18

Divergentan razrokost uz izraženu slabovidost na levom oku (slika1). Posle lečenja slabovidosti na levom oku urađena je operacija na istom: nalaz posle 7 dana (slika2) i nalaz posle 4 meseca od operacija (slika3).

Slučaj 19

Urođena konvergentna razrokost: desno oko ka nosu (slika1). Uz korekciju zadovoljavajući položaj očiju na kontroli jutro posle (slika2), kao i 7 dana od operacije (slika3).

Slučaj 20

Urođena pareza gornjeg kosog mišića desnog oka: preoperativno desno oko prema gore pri pokretu ka nosu (slika1); Isti pacijent 7 dana posle operacije (slika2)  

Slučaj 21

Akutni konvergentni strabizam od 6-te godine, povremeno sa duplim slikama: desno oko ka nosu preoperativno (slika1). Operisana u 12-oj godini: zadovoljavajući položaj očiju (orto) uz maksimalne vrednosti stereo vida 7 dana posle operacije (slika2).

Slučaj 22

Konvergentni urođeni strabizam, desno oko ka nosu, uz dobar vid na oba oka (slika1). Isti pacijent 7 dana od operacije sa delimično zaostalom konvergentnom razrokošću (slika2). Zaostali ugao razrokosti korigovan prizmama odgovarajućih vrednosti (slika3)

Slučaj 23

Dekompenzovana divergentna razrokost kod odrasle osobe: desno oko ka spolja (slika1).  Zadovoljavajući položaj očiju (egzoforija) na kontroli jutro posle operacije (slika2) kao i na kontrolama posle 7 i 30 dana (slika3 i 4)

Slučaj 24

Divergentna razrokost na desnom, slepom oku, posle tumora na mozgu (slika1)! Jutro posle operacije razrokosti  iz estetskih razloga (slika2)

Slučaj 25

Konvergentna razrokost levog oka sa visokom dalekovidošću i slabovidošću (slika1). Posle tretmana slabovidosti urađen je operativni zahvat za rešavanje razrokosti na levom oku (slika2 i 3).

Slučaj 26

Divergentna razrokost desnog oka posle teške povrede u ranom detinjstvu (slika1). Postoperativni nalaz jutro posle, kao i posle 7 dana (slika2 i 3).

Slučaj 27

Pacijentkinja sa urođenom parcijalnom parezom III kranijalnog nerva na desnom oku: preoperativno desno oko ka spolja sa potpuno ograničenom pokretljivošću ka nosu i ka dole (slika1). Postoperativni nalaz jutro posle intervencije (slika2).

Slučaj 28

Pacijent sa horizontalnom i vertikalnom razrokošću nastalom posle operacije urođene katarakte na desnom oku (slike1 i 2) . Snimak urađen u toku operacije (slika3), neposredno posle vezivanja podesivih šavova i treći dan posle operacije (slika4)

Slučaj 29

Divergentna razrokost kod visoke kratkovidosti: levo oko ka spolja preoperativno (slika1). Na slici 2 je prikazan status jutro posle operacije.

Slučaj 30

Naknadno projavljena i zbrinuta pojačana funkcija donjih kosih mišića kod pacijenta sa operisanom urođenom konvergentnom razrokošću: preoperativno pri pogledu u stranu prateće oko skreće ka gore (slika1 i 2). Na slikama 3 i 4 je nalaz 7 dana posle operacije: simetričan položaj očiju pri pogledu u stranu.


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.