Braunov (Brown) sindrom

Braunov (Brown)sindrom (ili sindrom tetivnog kanala gornjeg kosog mišića)

Koliko je čest Braunov sindrom?

Radi se o retkoj specijalnoj formi razrokosti koja je najčešće prisutna samo na jednom oku (u 90%). Može biti urođen ili stečen i javlja se gotovo podjednako u oba pola kao i na oba oka.

Koje su osnovne karakteristike Braunovog sindroma?

Glavne karakteristike su:

  • nemogućnost pokreta ka nosu i gore na zahvaćenom oku
  • normalna ili gotovo normalna pokretljivost oka pravo ka gore i ka gore i upolje
  • povremeno širenje međukapačnog prostora pri pokretu oka ka nosu

Koji su glavni uzroci Braunovog sindroma?

U glavne uzroke nabrajamo:

  • anomalija tetivnog kanala ili gornjeg kosog mišića koja može dovesti do ograničenih pokreta ka nosu i gore,
  • anomalija tetive gornjeg kosog mišića, verovatno urođena,
  • anomalija donjeg kosog mišića i okolnih struktura,
  • paradoksalna inervacija gornjeg kosog mišića,
  • postoperativno: posle operacije na gornjem kosom mišiću, posle povrede i dr.

Kako se leči Braunov sindrom?

Kada razrokost nije prisutna  ili ne postoji  prinudni položaj glave, terapija nije potrebna.

Terapija kod ovog sindroma je hirurška, mada su ovi zahvati često sa neizvesnom prognozom i  više operativnih zahvata.


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.