Duanov sindrom

Koliko se često javlja Duanov sindrom?

Duanov (retrakcioni) sindrom se češće javlja na levom oku, i to nešto češće kod ženskog pola (3:2). Najčešća je forma specijalnih strabizama.

Koji su razlozi nastanka Duanovog sindroma?

Retrakcioni sindrom u svojoj osnovi ima inervaciona oštećenja nervnih centara u mozgu (nuklearnog i supranuklearnog porekla), koji se karakterišu paradoksalnom inervacijom u nivou horizontalnih pravih mišića.

Koje su osnovne kliničke karakteristike Duanovog sindroma?

  • ograničenje pokreta oka ka spolja,
  • blago ograničenje pokreta oka ka unutra,
  • retrakcija očne jabučice (povlačenje očne jabučicve unazad) i sužavanje međukapačnog
  • otvora pri pomeranju oka ka nosu,
  • često prisutno pomeranje očne jabučice ka gore ili dole pri pokretanju oka.

Kod ovog sindroma u primarnom položaju (pacijent drži ispravljenu glavu i gleda ravno ispred sebe) često može biti prisutna i rarokost, ali nije obavezno.

U situacijama kada je prisutna razrokost postoji i prinudni položaj glave. Ponekad je Duanov sindrom udružen sa drugim problemima na očima (displazija strome dužice, anomalije zenice, katarakta i dr.) kao i opštim malformacijama (Goldenharov sindrom, deformiteti ušiju, stopala, šaka).

Može se javiti jednostrano, ali i obostrano. Danas Duanov (retrakcioni) sindrom klasifikujemo u IV podtipa.

d1

d2

Slike 1 i 2. Obostrani Duanov sindrom. Odsustvo razrokosti u primarnom položaju kod deteta sa obostranim Duanovim sindromom (slika 1). Pri pogledu udesno, ograničena pokretljivost desnog oka ka spolja i sužavanje međukapačnog prostora na levom oku uz pomeranje očne jabučice unazad (slika 2). Pri pogledu ulevo, ograničena pokretljivost levog oka ka spolja i sužavanje međukapačnog prostora na desnom oku uz pomeranje očne jabučice unazad.

Da li se Duanov sindrom može izlečiti?

Nažalost nije mogu izlečenje kod Duanovog sindroma jer se radi u osnovi o problemu sa inervacijom.

Ako postoji razrokost ili je prisutan prinudni položaj glave, potrebno je hirurško lečenje. Zavisno od vrste devijacije, radi se slabljenje unutrašnjih ili spoljašnjih pravih mišića.

Pacijentu i njegovim roditeljima je neophodno staviti do znanja da hirurškom intervencijom ispravljamo gore navedene promene, ali i da nikako ne možemo poboljšati ograničene pokrete oka.

Korekcija dioptrijskog statusa, kao i lečenje slabovidosti, tretiraju se kao i kod drugih tipova razrokosti.

U gore navedenom slučaju operativno lečenje nije potrebno!


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.