Slabovidost/Ambliopija („lenje oko“)

Vidna oštrina kod deteta se razvija u prvih nekoliko godina života. Na rođenju dete vidi veoma skromno (mahanje ruke ili oko 5%), sa godinu dana vidi oko 40%, da bi maksimalnu vidnu oštrinu formiralo u uzrastu između druge i treće godine.

Postojanje razrokosti, razlike u dioptrijama ili visoke dioptrije na oba oka najčešći su uzroci funkcionalne slabovidosti na jednom ili oba oka. Funkcionalna slabovidost se može korigovati određenim terapijskim metodama (najčešće zatvaranjem ili „penalizacijom“ dominantnog oka).

Pored funkcionalne slabovidosti postoji i organska slabovidost koja nastaje kao posledica obolenja na mrežnjači oka ili na očnim živcima. Za ovaj tip slabovidosti trenutno postoje veoma slabe terapijske mogućnosti.

Slabovidost (ambliopija) je prisutna kod 1-3% ukupne populacije.

Slabovidost (ambliopija) se može detektovati u veoma ranom uzrastu, pregledom strabologa ili pedijatrijskog oftalmologa a na osnovu objektivnog nalaza na očnom dnu, testova na razrokost i slabovidost  kao i objektivno utvrđenog dioptrijskog statusa.

Što se slabovidosti tiče važi pravilo da što je zamućenje intenzivnije to je slabovidost većeg stepena, ali isto i važi pravilo da što se ranije dijagnostikuje i započne sa lečenjem to su rezultati lečenja slabovidosti bolji.

Tretman slabovidosti

Kao što smo rekli, što se sa lečenjem slabovodosti ranije započne to je lečenje efikasnije. Da bi se odlučili za tip terapije slabovidosti koju ćemo sprovesti neophodno je utvrditi uzrok i stepen slabovidosti. Pacijenta koji ima značajan dioptrijski problem moramo prvo na određeni način korigovati: bilo naočarima ili kontaktnim sočivima. Znači u osnovi lečenja je omogućiti pacijentu jasnu sliku posmatranog predmeta na retini. Ponekad je to i dovoljno za popravak vidne oštrine na slabovidom oku. Kod pacijenata koji pored slabovidosti vezane za problem sa  dioptrijom imaju i razrokost, neophodno je sprovesti zatvanje dominantnog oka uz korekciju naočarima. 

Način terapija (nošenje naočara i/ili dužina zatvaranja dominantnog oka) zavisi od uzrasta, razloga  nastanka slabovidosti, težine slabovidosti kao i postojanja razrokosti. Ideja je da uz što manji deranžman deteta i za što kraće vreme postignemo što bolji rezultat.


Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.